KATALOG PRAWO

Wszystkie ceny w Euro (€) łącznie z (inkl.) 10% MWSt.

 

Zawartość koszyka

 

Białecki Klemens, Januszkiewicz Włodzimierz, Oręziak Leokadia: LEKSYKON HANDLU ZAGRANICZNEGO. PWE Warszawa 2007. Str. 324. Format: 16×23.5cm. ISBN 83-208-1651-8. Leksykon obejmuje najważniejszą terminologię z zakresu: międzynarodowych stosunków gospodarczych, międzynarodowych organizacji gospodarczych, marketingu międzynarodowego, organizacji i technik handlu zagranicznego, międzynarodowych finansów i rozliczeń, międzynarodowej logistyki marketingowej oraz ekonomiki transportu międzynarodowego
Ilość:

€ 26,90

Bandarzewski Kazimierz, Chmielnicki Paweł, Kisiel Wiesław: PRAWO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE. Lexisnexis 2006. Str. 416. Format: 17×24cm. Przedstawiany podręcznik jest adresowany do studentów prawa i administracji oraz zainteresowanych praktyków. W książce są omówione wszystkie kluczowe zagadnienia polskiego samorządu terytorialnego: struktura władz, procedury uchwałodawcze, pełnomocnictwo administracyjne i przenoszenie kompetencji, nadzór administracyjny i sądowa kontrola samorządu. Autorzy odwołują się zarówno do Konstytucji RP, Europejskiej Karty Samorządy Lokalnego, ustaw, jak i do prawa miejscowego. W szerokim zakresie wykorzystali orzecznictwo TK, SN i sądów administracyjnych. Wyeksponowali zarówno cechy wspólne samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, jak i różnice między nimi. Autorzy krytycznie oceniają działalność prawodawcy, podsuwając mu propozycje szczegółowych korekt, sprzyjających decentralizowaniu administracji publicznej, i wspierania zalążków społeczeństwa obywatelskiego. Stan prawny na 1 grudnia 2005 r.
Ilość:

€ 26,90

Chojna-Duch Elżbieta: POLSKIE PRAWO FINANSOWE. Finanse publiczne. Lexisnexis 2006. Str. 404. Wyd. 4. Format: 16.8×23.5cm. Najnowsze rozwiązania w finansach publicznych i w prawie finansowym są przedmiotem niniejszego opracowania. Autorka w przystępny sposób omawia zagadnienia, łącząc w wykładzie teorię z praktyką. Opracowanie jest przeznaczone przede wszystkim dla studentów wydziałów prawa, będzie także niezastąpioną pomocą dla ekonomistów, działaczy samorządu terytorialnego, urzędników służby cywilnej i audytorów wewnętrznych. Szczególnie interesująco zostało omówione finansowanie rozwoju regionalnego w układzie ogólnopaństwowym i europejskim w powiązaniu z działaniami, wiążącymi się z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej
Ilość:

€ 29,90

KODEKS CYWILNY. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Ustawa o księgach wieczystych i hipotece, Kodeks postępowania cywilnego, Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, Prawo prywatne międzynarodowe. Wyd. Zakamycze 2006. Str. 888. Wyd. 4. Format: 14.5×21.1cm. ISBN 83-7444-154-2. Intencją wydawcy była publikacja zbiorów przepisów z zakresu podstawowych gałęzi prawa. W niniejszym zbiorze (jak również w tomach: cywilnym, administracyjnym, handlowym, konstytucyjnym, samorządowym oraz w tomie poświęconym nowym technologiom) znajdują się najważniejsze dla danego działu akty prawne. Każdy tom „Serii z paragrafem” zawiera skorowidz rzeczowy ułatwiający korzystanie z publikacji zarówno prawnikom-praktykom, jak i studentom prawa i administracji. Zawiera nową ustawę o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Stan prawny 15.03.2006
Ilość:

€ 24,90

KODEKS CYWILNY, KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO, KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY, KOSZTY SĄDOWE CYWILNE. Edycja sądowa, Wyd. C.H. Beck Warszawa 2006. Str. 741. Wyd. 6. Oprawa twarda. Format: 15×21cm. ISBN 83-7387-903-X. Seria stanowi pomoc przede wszystkim dla sędziów, aplikantów, prawników-praktyków, i wszystkich tych, dla których znajomość obowiązujących przepisów stanowi warunek prawidłowego wykonywania zawodu
Ilość:

€ 22,90

KODEKS KARNY, KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO, KODEKS KARNY WYKONAWCZY, KODEKS KARNY SKARBOWY. Opracowanie zbiorowe. Książka dla praktyków, Lexisnexis 2006. Str. 704. Format: 14.8×21cm. ISBN 83-7334-631-7. Obecnie oddawany do rąk Czytelników zbiór tekstów ustaw z zakresu prawa karnego został uzupełniony w stosunku do poprzednich wydań tekstem kodeksu karnego skarbowego. Wprawdzie kodeks ten zawiera uregulowania z pogranicza prawa karnego, prawa finansowego i prawa administracyjnego, ale także ustanawia typy przestępstw i wykroczeń oraz wyznacza za nie sankcje karne. We wszystkich zamieszczonych tekstach ustaw zostały uwzględnione najnowsze zmiany ustawodawcze, w tym zwłaszcza zmiany wynikające z uchwalonych w dniu 9 czerwca 2006 r. czterech ustaw: o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym; o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz o Służbie Wywiadu Wojskowego; o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego; Przepisy wprowadzające dwie ostatnio wymienione ustawy
Ilość:

€ 19,90

KODEKS KARNY, Kodeks postępowania karnego, Kodeks karny wykonawczy, Kodeks wykroczeń, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Kodeks karny skarbowy, Ustawa o opłatach w sprawach karnych. Wyd. Zakamycze 2006. Str. 863. Wyd. 8. Format: 14.5×21.1cm. ISBN 83-7444-169-0. Intencją wydawcy była publikacja zbiorów przepisów z zakresu podstawowych gałęzi prawa. W niniejszym zbiorze (jak również w tomach: cywilnym, administracyjnym, handlowym, konstytucyjnym, samorządowym oraz w tomie poświęconym nowym technologiom) znajdują się najważniejsze dla danego działu akty prawne. Każdy tom „Serii z paragrafem” zawiera skorowidz rzeczowy ułatwiający korzystanie z publikacji zarówno prawnikom-praktykom, jak i studentom prawa i administracji. Uwzględnia wyrok TK z dnia 16 stycznia 2006 roku Stan prawny 1.03.2006
Ilość:

€ 24,90

KODEKS PRACY. Wersja polsko-niemiecka. Wyd. C.H. Beck Warszawa 2006. Str. 285. Wyd. 2. Oprawa twarda. Format: 12.9×20.2cm. Kodeks pracy jest najważniejszym aktem prawnym polskiego prawa pracy. Jego znajomość jest nieodzowna dla zagranicznych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w Polsce oraz dla ich polskich i zagranicznych doradców. Niniejsze tłumaczenie, sporządzone przez praktyka zajmującego się na co dzień prawem pracy, będzie pomocne zarówno w fazie planowania inwestycji, jak i w trakcie przygotowywania i przeprowadzania procesów restrukturyzacyjnych w Polsce
Ilość:

€ 39,90

Kozieja-Dachterska Agnieszka: GROSSWÖRTERBUCH DER WIRTSCHAFTS- UND RECHTSSPRACHE. Band I. NIEMIECKO-POLSKI WIELKI SŁOWNIK PRAWA I GOSPODARKI. Tom I. Wyd. C.H. Beck Warszawa 2006. Str. 570. ISBN 83-7387-760-6. Niniejszy słownik specjalistyczny (tom I: niemiecko-polski) zawiera ok. 65 000 haseł z zakresu prawa, (m.in. cywilnego, handlowego, celnego, administracyjnego, upadłościowego i prawa pracy), polityki
Ilość:

€ 79,90

Kruczalak Kazimierz: PRAWO HANDLOWE. Zarys wykładu. Lexisnexis 2006. Str. 552. Wyd. 7. Format: 17×23.6cm. Siódme wydanie znanego, niezmiernie cenionego podręcznika, jest adresowane przede wszystkim do studentów kierunków prawa, administracji i zarządzania. Opracowanie, oprócz ogólnych aspektów dotyczących miejsca i roli prawa handlowego w systemie prawa, zawiera charakterystykę przedsiębiorców i podstawy prawne ich działalności w świetle obowiązujących aktów prawnych- znowelizowanego Kodeksu spółek handlowych, ustaw: o Krajowym Rejestrze Sądowym, o swobodzie działalności gospodarczej, Prawo własności przemysłowej, Prawo upadłościowe i naprawcze, pakietu ustaw regulujących obrót instrumentami finansowymi oraz kolejnych nowel kodeksu cywilnego. Praca uwzględnia w niezbędnym zakresie prawo Unii Europejskiej i dostosowanie prawa polskiego do prawa unijnego, zwłaszcza w zakresie spółki europejskiej. Dopełnieniem publikacji są streszczenia obcojęzyczne
Ilość:

€ 39,90

Osiatyński Jerzy: FINANSE PUBLICZNE. Ekonomia i polityka. PWN Warszawa 2006. Str. 312. Wyd.2. Format: 16.7×23.8cm. ISBN 83-01-14593-5. Podręcznik o finansach publicznych, w którym wyraźnie eksponowany jest ekonomiczny sposób podejścia do badań oraz ich wyników. Autor prezentuje kwestie najbardziej aktualne: - problemy pomocy publicznej dla przedsiębiorców, - podstawy systemu finansów publicznych Unii Europejskiej, - problemy deficytu i długu publicznego, - związki polityki z ekonomią, - konflikty oraz sposoby ich łagodzenia. Doskonała znajomość praktyki polskiej wynikająca z długoletniego doświadczenia Autora w pracy w Sejmie i w Ministerstwie Finansów pozwoliła mu ujawnić sprzeczności interesów oraz mechanizmy ich uzgadniania. Książka napisana jest w sposób bardzo interesujący, a wyróżnienie fragmentów stanowiących kwintesencję przedstawianych rozważań podnosi jej walory dydaktyczne
Ilość:

€ 19,90

PODATKI 2006. Praca zbiorowa. Wyd. C.H. Beck Warszawa 2006. Str. 518. Format: 22×30cm. Ordynacja podatkowa Podatki dochodowe VAT i akcyza Spadki i darowizny Czynności cywilnoprawne Opłata skarbowa Podatki i opłaty lokalne Podatek zryczałtowany oraz rozporządzenia wykonawcze
Ilość:

€ 34,90

POLNISCHE STEUERGESETZE. Red. Jens Jungmann, Przemysław Fil. Wyd. C.H. Beck Warszawa 2006. Str. 504. Format: 12.5×19.5cm. ISBN 83-7483-321-1. Kolejna książka z serii tłumaczeń polskiego prawa na języki obce, w tym przypadku język niemiecki. Zawiera obowiązujące w Polsce teksty ustaw dotyczące prawa podatkowego (podatku od osób cywilnych, osób prawnych oraz towarów i usług). Stan prawny sierpień 2006 r.
Ilość:

€ 39,90

Szanciło Tomasz: FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POLSCE PRZEZ PODMIOTY ZAGRANICZNE. Wyd. C.H. Beck Warszawa 2006. Str. 334. Format: 14.5×20.5cm. ISBN 83-7387-976-5. Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce przez podmioty zagraniczne stanowi opracowanie zawierające wszechstronną analizę prawną podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w Polsce przez podmioty zagraniczne. Ukazuje zasady prowadzenia działalności gospodarczej w naszym kraju i na tym tle określa sytuację prawną inwestorów zagranicznych, ze szczególnym uwzględnieniem inwestorów wywodzących się z krajów członkowskich Unii Europejskiej. W celu pełnego zobrazowania statusu prawnego podmiotów zagranicznych dokonana została analiza dogmatyczna, jak również historyczna, a ponadto przeprowadzone zostały szczegółowe badania komparystyczne. Szczególny nacisk położony został na ukazanie aktualnych rozwiązań prawa unijnego w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i ocenę koherencji prawa polskiego ze standardami unijnymi
Ilość:

€ 22,90

UMOWA O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA Z NIEMCAMI. Red. Marcin Jamroży, Adrian Cloer. Wyd. C.H. Beck Warszawa 2007. Str. 590. Format: 14.1×22cm. ISBN 83-7483-261-4. Nowa umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z Niemcami to przede wszystkim ważny akt prawa w sferze polsko-niemieckich stosunków gospodarczych, z którego wynikają wymierne skutki finansowe dla przedsiębiorców. Nowa Umowa zawiera wiele regulacji radykalnie zmieniających obowiązujące dotychczas zasady opodatkowania zysków. Osoby zamieszkałe w jednym, a uzyskujące w drugim państwie wynagrodzenia ze stosunku pracy, emerytury czy renty, tantiemy autorskie, honoraria za osiągnięcia sportowe, stypendia naukowe, względnie odsetki od lokat bankowych, zyski ze sprzedaży akcji czy czynsze z tytułu najmu lub dzierżawy nieruchomości, itp., powinny koniecznie zapoznać się z Umową. Komentarz odpowiada na wiele pojawiających się w praktyce wątpliwości wynikających ze stosowania Umowy, zawiera wskazówki i podpowiedzi, cenne przy ocenie różnych międzynarodowych stanów faktycznych. Zagadnienia przedstawiono przystępnie i na przykładach
Ilość:

€ 44,90

WZORY PISM PROCESOWYCH W SPRAWACH CYWILNYCH GOSPODARCZYCH I REJESTROWYCH + CD. Red. Dorota Bugajna-Sporczyk, Alfred Gola, Henryk Pietrzykowski. Lexisnexis 2008. Str. 960. Wyd. 7. Oprawa twarda. Format: 16.8×24cm. ISBN 978-83-7334-842-4. Nowe rozwiązania w sądowym postępowaniu cywilnym stanowią wyraz konsekwentnego dążenia prawodawcy do wcielenia w życie nakazu rangi konstytucyjnej rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez sąd orzekający, spełniający wymagania przewidziane w art. 45 Konstytucji. Wprowadzone zmiany ustawowe w istotnym stopniu zbliżają regulację prawną do modelu postępowania kontradyktoryjnego, który wyznacza nowe – znacznie podwyższone – wymagania przede wszystkim dla stron wiodących spór, a zwłaszcza dla ich zawodowych pełnomocników. Autorzy wskazali na kierunek oraz rolę orzecznictwa sądowego określającego relacje strony (uczestnika postępowania) i sądu orzekającego. Stronę (uczestnika postępowania) obciąża obowiązek wykazania – w zakreślonym terminie – podnoszonych twierdzeń i tym samym odpowiedzialność za wynik sporu. Najdalej idące zmiany dotyczą postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych. W toku tego postępowania sąd orzekający jest w istocie arbitrem, który ocenia wyniki podjętych oraz przeprowadzonych czynności, i respektując uprawnienia stron, podejmuje stosowne decyzje. Obecny zbiór został rozszerzony o nowe pozycje w zakresie spraw rejestrowych dotyczących wniosku o wpis informacji w postępowaniu naprawczym, sprawozdaniach finansowych oraz sprawozdaniach merytorycznych z działalności organizacji pożytku publicznego. W odniesieniu do pozostałych spraw rejestrowych – istotnych dla praktyki – uwzględnia ono zmiany ustawowe dotyczące przeważającej liczby formularzy rejestrowych, na których zgłaszane są wnioski o wpis do rejestru, a także zawiera aktualne orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów powszechnych. Książka, opracowana przez zespół znakomitych prawników cywilistów, z pewnością ułatwi pracę zarówno prawnikom praktykom, jak i osobom niezajmującym się profesjonalnie prawem. Do publikacji dołączona jest płyta CD zawierająca edytowalne wzory pism znajdujące się w książce

Ilość:

€ 99,90

Zaremba Marcin: IMMOBILIENWIRTSCHAFT IN POLEN UND DEUTSCHLAND. Wyd. C.H. Beck Warszawa 2007. Str. 360. Format: 14.4×20.6cm. ISBN 83-7483-369-6. Niniejsza pozycja ma na celu przedstawienie Czytelnikowi specyfiki gospodarki nieruchomościami w Polsce i w Niemczech. Książka w opisowy sposób prezentuje przedmiot działalności zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz rzeczoznawców majątkowych. Opracowanie uwypukla różnice, podobieństwa i problemy występujące w zakresie gospodarki nieruchomościami, w szczególności w używanej terminologii i słownictwie
Ilość:

€ 39,90