HISTORIA I TEORIA LITERATURY

N - R

 

Wszystkie ceny w Euro (€) inkl. 10% MWSt. (VAT)

 

Najder, Zdzisław: NAD CONRADEM. PIW Warszawa 1965. Str. 235. Bibliografia i noty.

€ 13,99

Najdowski, Zygmunt: „PODRÓŻ DO KALOPEI” Wojciecha Gutkowskiego. Studium z dziejów myśli polskiego Oświecenia. PWN Warszawa 1988. Str. 192. Bibliografia. ISBN 83-01-07198-2

€ 4,90

NARODOWY I PONADNARODOWY CHARAKTER LITERATURY. National and Supranational Character of Literature. Red. Maria Cieśla-Korytowska. „Universitas” Kraków 1996. Str. 476. Oprawa. ISBN 83-7052-341-2.

€ 28,99

NARÓD KOŚCIÓŁ KULTURA. Szkice z Historii Polski. Roczny kurs języka i kultury polskiej dla studentów zagranicznych 2. Bibl. Pomocy Naukowych RW KUL Lublin 1986. Str. 263. ISBN 83-228-0007-X. M.in: A. Gieysztor, B. Geremek, J. Tazbir, E. Rostworowski, J. Łojek, M. Fuks, J. Kłoczowski.

€ 9,90

Nasiłowska, Anna: LITERATURA WSPÓŁCZESNA. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych. „Stentor” Warszawa 1997. Str. 248. Indeks nazwisk, il. ISBN 83-86018-39-9.

€ 21,99

Nasiłowska, Anna: TRZYDZIESTOLECIE 1914-1944. Wyd. Instytutu Badań Literackich PAN, PWN, Mała Historia Literatury Polskiej, Warszawa 1995. Str. 216. Bibliografia, indeks nazwisk. ISBN 83-01-11861-X

€ 12,72

Nawarecki, Aleksander: CZARNY KARNAWAŁ „Uwagi śmierci niechybnej” księdza Baki - poetyka tekstu i paradoksy recepcji. Rozprawy Literackie tom 67. Komitet Nauk o Literaturze Pol. PAN. „Ossolineum” Wrocław 1991. Str. 377. Indeks nazwisk. ISSN 0208-4007. ISBN 83-04-3598-7

€ 9,90

Nawarecki, Aleksander: RZECZY I MARZENIA. Studia o wyobraźni poetyckiej Skamandrytów. Śląsk, Z prac Zakładu Teorii Literatury Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1993. ISBN 83-900705-7-X. Indeks nazwisk, summary

€ 9,90

NECESSITAS ET ARS. Studia staropolskie dedykowane Profesorowi Januszowi Pelcowi. Red. B. Otwinowska, A. Nowicka-Jeżowa, J. Kowalczyk, A. Karpiński. Tom 1. Str. 157. Wyd. Semper Warszawa 1993, Indeksy. ISBN 83-85810-00-5. Bibliografia prac prof. Pelca. M.in. H. Rothe, G. Gömöri, S. Nieznanowski, C. Backvis, T. Kostkiewiczowa, Z. Libera

€ 9,90

Neuger, Leonard: POMYSŁY DO INTERPRETACJI. Studia i szkice o literaturze polskiej. Kolekcja Konesera Literatury, Oficyna Literacka Kraków 1997. Str. 248. Nota bibl. ISBN 83-7124-063-5

€ 12,90

NIE TYLKO O NORWIDZIE. Red. Jolanta Czarnomorska, Zbigniew Przychodniak, Krzysztof Trybuś. Prace Komisji Filologicznej tom 38, Poznańskie Tow. Przyjaciół Nauk Poznań 1997. Str. 314. Indeks nazwisk. Oprawa. ISSN 0137-642X. ISBN 83-7063-169-X.

€ 24,99

Nieuważny, Florian: O POEZJI UKRAIŃSKIEJ. Od Iwana Kotlarewskiego do Liny Kostenko. Łuk Białystok 1993. Str. 248. Przypisy. ISBN 83-85183-37-X. Prześledzenie kluczowych etapów rozwoju ideowych i artystycznych poszukiwań nowożytnej poezji ukraińskiej od roku 1798

€ 9,90

Niewolak-Krzywda, Anna: TWÓRCZOŚĆ LITERACKA JANA WIKTORA (1890-1967). Wyższa Szkoła Pedagogiczna Rzeszów 1991. Str. 218

€ 4,90

Niewolak-Krzywda, Anna: W KRĘGU "RZECZY CZARNOLESKIEJ". KAW Rzeszów 1987. Str. 212. Indeks, 22 il. ISBN 83-03-1897-3

€ 9,90

Norwid, Cyprian Kamil: „GORZKI TO CHLEB JEST POLSKOŚĆ”. Wybór myśli politycznych i społecznych. Opr. Jerzy R. Nowak. Wyd. Literackie Kraków 1984. Str. 204. Bibliografia, źródła. ISBN 83-08-01053-9.

€ 6,90

NOWE KIERUNKI W DYDAKTYCE I METODOLOGII BIBLIOTEKOZNAWSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ. Red. Maria Kocójowa. Zeszyty Naukowe UJ MCV, „Universitas” Kraków 1993. Str. 255. ISBN 83-7052-168-1

€ 9,90

NOWE PROBLEMY METODOLOGICZNE LITERATUROZNAWSTWA. Red: Henryk Markiewicz i Janusz Sławiński. Wyd. Literackie Kraków 1992. Str. 367. Indeks nazwisk. ISBN 83-08-02319-3

€ 12,90

NOWE STUDIA O NORWIDZIE. Red. J. W. Gomulicki i J. Z. Jakubowski. PWN Warszawa 1961. Str. 291. Indeksy. Pł. obw.

€ 14,99

NOWE STULECIE TRÓJCY POWIEŚCIOPISARZY. Red.: A. Z. Makowiecki. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego 1992. Str. 330. ISBN 83-230-0733-0. Materiały sesji naukowej poświęconej trzem powieściom pozytywizmu: „Lalce” Prusa, „Nad Niemnem” Orzeszkowej i „Panu Wołodyjowskiemu” Sienkiewicza

€ 14,90

Nowicka-Jeżowa, Alina: SARMACI I ŚMIERĆ. O staropolskiej poezji żałobnej. Seria z bakałarzem, PWN Warszawa 1992. Str. 340. Przypisy, indeks nazwisk, il. ISBN 83-01-10512-7.

€ 12,90

Nowosielski, Kazimierz: PRZESTRZEŃ OCZEKIWANIA. Historia, natura, sacrum we współczesnej poezji polskiej. Uniw. Gdański 1993. Str. 217. Indeks osób. ISBN 83-7017-471-X. Pisarze omawiani: J. Wittlin, Cz. Miłosz, M. Jastrun, J. B. Ożóg, J. Przyboś, M. Czychowski, A. Kamieńska, J. Twardowski i in.

€ 12,90

Nyczek, Tadeusz: KOS. O Adamie Zagajewskim. Wyd. Literackie Kraków 2002. Str. 213. Nota bibl., il., indeks nazwisk. ISBN 83-08-03240-0. „Zagajewski jest dziś jednym z tych pisarzy, do których coraz trudniej przychodzi dobierać określające epitety. Polski? Europejski? Światowy? Znakomity? Wybitny?” – pisze Tadeusz Nyczek w pierwszej monograficznej opowieści o intelektualnej biografii i literackim dorobku Adama Zagajewskiego

€ 18,90

O LITERATURZE ROSYJSKIEJ. Wybór artykułów z czasopisma „Język Rosyjski”. Redakcja: Jan Orłowski i Antoni Kmita. Biblioteka Nauczycieli Języków Obcych. WSiP Warszawa 1987. Str. 267. ISBN 83-02-03551-3

€ 6,90

O WARTOŚCIOWANIU W BADANIACH LITERACKICH. Red.: S. Sawicki, W. Panas. KUL Lublin 1986. Str. 340. ISBN 83-228-0065-7. (E. Balcerzan, S. Kamiński, W. Stróżewski, S. Morawski, H. Markiewicz, S. Sawicki, M. Głowiński, J. Tischner, J. Jarzębski i in.).

€ 9,90

OBRAZ LITERATURY POLSKIEJ XIX I XX W. Seria trzecia: Literatura krajowa w okresie Romantyzmu 1831-1863. Tom 1. Red. Maria Janion, Bogdan Zakrzewski, Maria Dernałowicz. Wyd. Literackie Kraków 1975. Str. 917 + 251 il. cz.-b. Pł. obw.

€ 49,99

OBRAZ LITERATURY POLSKIEJ XIX I XX W. Seria trzecia: Literatura krajowa w okresie Romantyzmu 1831-1863. Tom 2. Red. Maria Janion, Maria Dernałowicz, Janusz Maciejewski. Wyd. Literackie Kraków 1988. Str. 995 + 258 il. cz.-b. ISBN 83-08-00276-5. Pł. obw.

€ 49,99

OD FOTOGRAFII DO RZECZYWISTOŚCI WIRTUALNEJ. Red. Maryla Hopfinger. Instytut Badań Literackich PAN Warszawa 1997. Str. 272. Summary, indeks nazwisk. ISBN 83-87456-02-0. Maryla Hopfinger, Tadeusz Lubelski, Wiesław Godzic i Andrzej Werner przedstawili stan współczesnej kultury opartej na mediach elektronicznych i możliwości jej rozwoju w perspektywie ponowoczesności

€ 14,90

OD KOŹMIANA DO CZERNIKA. Studia i szkice o literaturze polskiej XIX i XX wieku. Red.: Stanisław Kryński. Wyższa Szkoła Pedagogiczna Rzeszów 1992. Str. 237. Indeks nazwisk. K. Koźmian, E. Jaraczewska, A. Asnyk, W. Bełza, L. Rydel J. Żuławski i in.

€ 8,99

Odojewski, Włodzimierz: RAPTULARZ KRYTYCZNY. Twórcy - dzieła - konteksty. Wybór, wstęp i red.: S. Barć. Wyd. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej Lublin 1994. Str. 174. ISBN 83-227-0655-3. Szkice portretowe (m. in. W. Wirpsza, L. Buczkowski, J. Mackiewicz), Przekroje (Kobieca literatura zsyłkowo-łagrowa; dzieło Vincenza i in.), W perspektywie utworu (Newerly, Kuśniewicz, Nowakowski, Brandys, Wat i in.).

€ 9,99

„ODRODZONA I NIEPODLEGŁA” - W LITERATURZE. Praca zbiorowa pod redakcją Władysława Magnuszewskiego. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze 1992. Str. 150. ISBN 83-85693-02-5. m.in. o:. S. Żeromskim, T. Micińskim, A. Sternie, A. Górskim, K. Wierzyńskim.

€ 8,99

ÖSTERREICHISCH-POLNISCHE LITERARISCHE NACHBARSCHAFT. Materiały z konferencji. Red. Hubert Orłowski. Uniw. Adama Mickiewicza Poznań 1979. Str. 149. ISSN 0554-8152.

€ 9,99

Olejniczak, Józef: WTAJEMNICZENIA – Aleksander Wat. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 1797 Katowice 1999. Str. 289. Bibliografia, indeksy. ISSN 0208-6336. ISBN 83-226-0881-0

€ 14,39

Ołdakowska-Kuflowa, Mirosława: CHRZEŚCIJAŃSKIE WIDZENIE ŚWIATA W POEZJI KAZIMIERY IŁŁAKOWICZÓWNY. Red. Wyd. KUL 1993. Str. 194. Bibliografia, indeks nazwisk. ISBN 83-228-0228-5

€ 9,90

OŚWIECENI O LITERATURZE. Wypowiedzi pisarzy polskich 1801-1830. Tom 2.Opr. Teresa Kostkiewiczowa i Zbigniew Goliński. Świadomość Literacka w Polsce. Antologia, Instytut Badań Literackich PAN, PWN Warszawa 1995. Str. 478. Indeks nazwisk, indeks pojęć i terminów. Pł. obw. ISBN 83-01-11668-4.

€ 17,99

Owczarski, Wojciech: O BOHATERACH II CZĘŚCI „DZIADÓW”. Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego 1998. Str. 41. Obw. ISBN 83-7017-773-5.

€ 5,49

Owczarz, Ewa: MIĘDZY RETORYKĄ A DOWOLNOŚCIĄ. Wśród romantycznych struktur powieściowych w okresie międzypowstaniowym. UMK Rozprawy. Toruń 1993. Str. 171. Indeks, Kurzfassung. ISBN 83-231-0386-0. Autorzy omawiani: E. Chojecki, J. B. Dziekoński, J.I. Kraszewski, T. Szczeniowski, J. Woykowska, N. Żmichowska

€ 9,90

PAMIĘTNIK LITERACKI. Tom XI. Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie Londyn 1987. Str. 117.

€ 8,99

PAMIĘTNIK LITERACKI. Tom XIV. Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie Londyn 1989. Str. 203.

€ 12,49

PAMIĘTNIK LITERACKI. Tom XIX. Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie Londyn 1994. Str. 123. Skorowidz. Połowa numeru poświęcona związkom polsko-duńskim

€ 9,90

PAMIĘTNIK LITERACKI. Tom XXII. Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie Londyn 1997. Str. 150.

€ 9,90

PAMIĘTNIK LITERACKI. Tom XX. Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie Londyn 1995. Str. 224. Skorowidz. Kilka artykułów poświęconych związkom polsko-austriackim

€ 9,90

PAMIĘTNIK LITERACKI. Tom XXIII. Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie Londyn 1998. Str. 112. Skorowidz. Kilka artykułów poświęconych związkom polsko-australijskim

€ 9,90

PAMIĘTNIK LITERACKI. Tom XXIV. Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie Londyn 1999. Str. 128. Skorowidz. M.in.: B. Miązek: 150 lat slawistyki na Uniwersytecie Wiedeńskim

€ 9,90

PAMIĘTNIK LITERACKI. Tom XXV. Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie Londyn 2000. Str. 155. Skorowidz.

€ 9,90

PAN TADEUSZ I JEGO DZIEDZICTWO. Poemat. Red. Bogusław Dopart i Franciszek Ziejka. „Universitas” Kraków 1999. Str. 514. Indeks nazwisk. ISBN 83-7052-757-4

€ 28,92

Panasiuk, Nadzieja; Skibińska, Zofia: WYBÓR TEKSTÓW Z LITERATURY BIAŁORUSKIEJ. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa 1989. Str. 133. ISBN 83-230-0368-8

€ 4,90

Parandowski, Jan: ALCHEMIA SŁOWA. „Czytelnik” Warszawa 1986. Str. 293. Wyd. 6, Indeks nazwisk. ISBN 83-07-00608-2.

€ 9,99

Parnicki, Teodor: HISTORIA W LITERATURĘ PRZEKUWANA. Prolog: Jan Zygmunt Jakubowski. „Czytelnik” Warszawa 1980. Str. 427. Opr. obw. ISBN 83-07-00036-X.

€ 21,49

PARTIA I LITERACI. Dokumenty Biura Politycznego KC PZPR 1959. Opr. Tadeusz Kisielewski. Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu 1996. Str. 111. Indeks nazwisk. ISBN 83-86301-31-7.

€ 6,90

Paszek, Jerzy: TEKST I STYL „POPIOŁÓW”. PAN Oddział w Katowicach. Prace Komisji Historyczno-literackiej nr 11. „Ossolineum” Wrocław 1992. Str. 94. Aneks. ISBN 83-04-03963-X. ISSN 0137-964-X

€ 4,90

PATOLOGIA I TERAPIA ŻYCIA NAUKOWEGO. Red. Janusz Goćkowski i Przemysław Kisiel. „Universitas” Kraków 1994. Str. 125. ISBN 83-7052-164-9

€ 4,90

Pawelec, Dariusz: CZYTAJĄC BARAŃCZAKA. Biblioteka Interpretacji tom 1, Letnia Szkoła Języka, Literatury i Kultury Polskiej, Wyd. Gnome Katowice 1995. Str. 167. Słowniczek. ISBN 83-900673-5-8.

€ 9,99

Pawelec, Dariusz: POEZJA STANISŁAWA BARAŃCZAKA. Reguły i konteksty. „Śląsk” Katowice 1992. Str. 203. Przypisy, bibliografia, indeks, summary. ISBN 83-900705-4-5.

€ 12,99

Pawluczuk, Andrzej W.: ROZBIORY. Eseje o literaturze. Biblioteka „Więzi” Tom 49, „Znak” Kraków 1983. Str. 183. ISBN 83-7006-144-3

€ 6,90

Paxillus Adam: KOMEDYJA O LIZYDZIE. Opracowali Julian Krzyżanowski i Stanisław Rospond. Indeks opracowała Teresa Kaufmanowa. Biblioteka Pisarzów Polskich seria B nr 17, Instytut Badań Literackich PAN, Ossolineum Wrocław 1968. Str. 193. Oprawa pł.

€ 19,90

Paźniewski, Włodzimierz: DEPORTACJE OGRODU. Eseje. Muzeum Śląskie Katowice 1996. Str. 198. ISBN 83-85039-15-5

€ 14,90

Paźniewski, Włodzimierz (*1943): ŚWIATŁA MIJANIA. Tow. Zachęty Kultury Katowice 1996. Str. 98. ISBN 83-86023-31-7

€ 6,90

Peiper, Tadeusz: MYŚLI O POEZJI. Przedmowa: Jan Brzękowski i Jalu Kurek. Wyd. Literackie Kraków 1974. Str. 171. Przypisy redakcji

€ 9,90

Pelc, Janusz: LITERATURA RENESANSU W POLSCE. „Semper” Warszawa 1998. Str. 297. Wyd. 2 popr. Bibliografia, summary, indeksy, il. ISBN 83-85810-33-1.

€ 19,90

Peyre, Henri: CO TO JEST KLASYCYZM? Przekład i posłowie Maciej Żurawski. Seria z bakałarzem, PWN Warszawa 1985. Str. 391. Przypisy, bibliografia, indeks nazwisk. ISBN 83-01-05812-9.

€ 8,90

Peyre, Henri: CO TO JEST ROMANTYZM? Przekład i posłowie Maciej Żurawski. Seria z bakałarzem, PWN Warszawa 1987. Str. 409. Przypisy, bibliografia, indeks nazwisk. ISBN 83-01-07101-X.

€ 8,90

Piasecka, Maria: MISTRZOWIE SNU. Mickiewicz - Słowacki - Krasiński. Rozprawy Literackie tom 69. Komitet Nauk o Literaturze Pol. PAN. „Ossolineum” Wrocław 1992. Str. 255. Aneks, indeks nazwisk. ISSN 0208-4007. ISBN 83-04-03933-8

€ 9,90

Piechal, Marian: MIT PIGMALIONA. Rzecz o Norwidzie. PIW Warszawa 1974. Str. 338. Indeksy. Opraw pł.

€ 13,99

Piechal, Marian: O POEZJI I CZYMŚ WIĘCEJ. Szkice literackie. PIW Warszawa 1988. Str. 486. Indeks, obw. ISBN 83-06-01533-9

€ 9,90

Piechota, Marek: O TYTUŁACH DZIEŁ LITERACKICH W PIERWSZEJ POŁOWIE XIX WIEKU. Seria: Historia Literatury Polskiej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 1265; Katowice 1992. Str. 134. Indeks nazwisk, summary. ISSN 0208-6336. ISBN 83-226-0440-8

€ 6,90

Piechota, Marek: ŻYWIOŁ EPOPEICZNY W TWÓRCZOŚCI JULIUSZA SŁOWACKIEGO. Śląsk Katowice 1993. Str. 143. Nota wydawnicza, indeks nazwisk, summary. ISBN 83-900705-5–3

€ 9,90

Pieszczachowicz, Jan: KONIEC WIEKU. Szkice o literaturze. Książka i Wiedza Warszawa 1994. Str. 272. ISBN 83-05-12677-3

€ 12,90

Pieszczachowicz, Jan: PEGAZ NA ROZDROŻU. Szkice o poezji współczesnej. Wyd. Łódzkie 1991. Str. 483. ISBN 83-218-0718-6. Szkice o poezji ponad 20 twórców ostatniego ćwierćwiecza

€ 9,90

Pieszczachowicz, Jan (*1940): WYGNANIEC W LABIRYNCIE XX WIEKU. Poetyckie rodowody z dwu-dziestolecia. Wyd. Literackie Kraków 1994. Str. 275. ISBN 83-08-02369-X. M. in. A. Stern, A. Wat, B. Jasieński, A. Ważyk, J. Brzękowski, J. Przyboś, M. Czuchnowski, M. Jachimowicz, J. Zagórski, J. Czechowicz.

€ 11,49

Pieścikowski, Edward: NAD TWÓRCZOŚCIĄ BOLESŁAWA PRUSA. Wyd. Poznańskie 1989. Str. 236. Indeks osób, bibliografia. ISBN 83-210-0854-2.

€ 12,49

Pietraszko, Stanisław: DOKTRYNA LITERACKA POLSKIEGO KLASYCYZMU. Studia z okresu Oświecenia tom IV. Instytut Badań Literackich PAN & Ossolineum Wrocław 1966. Str. 667. Résumé, indeks osób, 11 il. Oprawa pł.

€ 28,99

Pietrych, Krystyna: O WIERSZACH ŚRÓDZIEMNOMORSKICH ALEKSANDRA WATA. Red. naukowa Aleksandra Okopień-Sławińska. Rozprawy Literackie 77, Instytut Badań Literackich PAN Warszawa 1999. Str. 183. Indeks nazwisk. ISSN 0208-4007. ISBN 83-87456-41-1

€ 14,90

Pigoń, Stanisław: POPRZEZ STULECIA. Studia z dziejów literatury i kultury. Wybór i oprac.: J. Maślanka. PWN, Bibl. Filologii Polskiej, Warszawa 1984. Str. 763. Bibliografia, indeks osób. Oprawa pł., obw. ISBN 83-01-04990-1. (J. Kochanowski, S. Staszic, A. Malczewski, A. Mickiewicz, J. Słowacki, A. Fredro, K. H. Rostworowski, S. Żeromski, T. Miciński, S. Goszczyński, S. Wyspiański, I. Chrzanowski, J. Krzyżanowski).

€ 19,90

Pigoń, Stanisław: SPUŚCIZNA LITERACKA ALEKSANDRA FREDRY. PIW Warszawa 1954. Str. 175. Ilustr.

€ 4,90

Pigoń, Stanisław: ZARYS NOWSZEJ LITERATURY LUDOWEJ (PRZED ROKIEM 1920). Ossolineum Kraków 1946. Str. 237. Dodatek. Indeks nazwisk.

€ 12,49

Pigoń Stanisław: ZAWSZE O NIM. Studia i odczyty o Mickiewiczu. Zrozumieć Mickiewicza, Instytut Badań Literackich PAN, Of. Wyd. „Rytm” Warszawa 1998. Str. 614. Wyd. 2 zm. Nota wyd., nota bibl., indeks osób, 9 il. ISBN 83-86678-91-7

€ 21,60

PISANIE BIAŁOSZEWSKIEGO. Szkice. Red.: M. Głowiński i Z. Łapiński. Instytut Badań Literackich PAN Warszawa 1993. Str. 272. Indeks nazwisk. ISBN 83-85605-10-X. M. in. S. Barańczak, J. Łukasiewicz, A. Legeżyńska, M. Stala, S. Rosiek, R. Nycz.

€ 13,99

Pisarkowa, Krystyna: WYLICZANKI POLSKIE. Wyd. 2 uzup. „Ossolineum” Wrocław 1988. Str. 133. Bibliografia. ISBN 83-04-02300-4

€ 4,90

PISARZE POLSKIEGO ODRODZENIA O SZTUCE. Opr. Władysław Tomkiewicz. Teksty źródłowe do Dziejów Teorii Sztuki, tom 4. Ossolineum Wrocław 1955. Str. 262. 44 il., indeks. Opr. pł.

€ 17,99

Piwińska Marta: WOLNY MYŚLIWY. Osiem prób czytania Mickiewicza. słowo/obraz terytoria Gdańsk 2003. Str. 282. Przypisy, indeks osób, nota edytorska. ISBN 83-89405-16-4

€ 18,90

Podracki, Jerzy: ŚWIAT LUDZI, RZECZY, SŁÓW. Pogadanki o języku i kulturze. Wyd. Oświata Warszawa 1994. Str. 199. Indeks. ISBN 83-85394-29-X

€ 4,90

PO DANTEM. Wybór materiałów z VIII Konferencji Pracowników Naukowych i Studentów Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Red. Józef Olejniczak. Górnośląskie Centrum Kultury Katowice1996. Str. 159. ISBN 83-904991-3-4. Wpływy Dantego na literaturę polska

€ 12,50

Podgórski Wojciech Jerzy: SKĄD NASZ RÓD. Polskie pieśni hymniczne. Wyd. Interlibro Warszawa 1991. Str. 212. Bibliografia, teksty z nutami, słownik autorów i kompozytorów. ISBN 83-85161-21-X

€ 9,90

Podraza-Kwiatkowska, Maria: LITERATURA MŁODEJ POLSKI. Dzieje Literatury Polskiej, synteza uniwersytecka, Inst. Badań Literackich PAN i PWN Warszawa 1992. Str. 351. Noty biogr., wskazówki bibl., indeks nazwisk. ISBN 83-01-10889-4.

€ 11,99

POECI DWUDZIESTOLECIA MIĘDZYWOJENNEGO. Sylwetki. Redakcja naukowa: Irena Maciejewska. Wiedza Powszechna Warszawa 1982. Str. 583 + 587. Fotografie, bibliografie. Pł. obw. ISBN 83-214-0226-7.

€ 28,99

POEZJE BOLESŁAWA LEŚMIANA. Interpretacje. Red. Barbara Stelmaszczyk i Tomasz Cieślak. „Universitas” Kraków 2000. Str. 175. Indeksy. ISBN 83-7052-737-X

€ 14,39

POGRANICZE – LITERATURA ODZYSKANYCH ZNACZEŃ. Materiały II sesji tłumaczy i wydawców literatury krajów nadbałtyckich Gdańsk 24-26 listopada 1992. Wstęp Hieronim Chojnacki. Nadbałtyckie Centrum Kultury Gdańsk 1994. Str. 123. Noty biogr. ISBN 83-902090-0-4.

€ 6,99

Poklewska, Krystyna: GALICJA ROMANTYCZNA (1816-1840). Historia i Teoria Literatury. Studia tom 40, Instytut Badań Literackich PAN, PIW Warszawa 1976. Str. 311. Indeksy. Osób, czasopism i almanachów

€ 14,90

POLONICA ZAGRANICZNE. Bibliografia. 1979. Opr. Wanda Rogozińska i Helena Olszewska. Instytut Bibliograficzny, Biblioteka Narodowa Warszawa 1991. Str. 292. ISSN 0554-5625

€ 4,90

POLONICA ZAGRANICZNE. Bibliografia. 1980. Red. Wanda Rogozińska. Instytut Bibliograficzny, Biblioteka Narodowa Warszawa 1992. Str. 282. ISSN 0554-5625

€ 4,90

POLONICA ZAGRANICZNE. Bibliografia. 1981. Opr. Halina Wołejko, Wanda Rogozińska i Helena Olszewska. Instytut Bibliograficzny, Biblioteka Narodowa Warszawa 1992. Str. 244. ISSN 0554-5625

€ 4,90

POLONICA ZAGRANICZNE. Bibliografia. 1982. Opr. Halina Wołejko, Wanda Rogozińska i Helena Olszewska. Instytut Bibliograficzny, Biblioteka Narodowa Warszawa 1993. Str. 231. ISSN 0554-5625

€ 4,90

POLONICA ZAGRANICZNE. Bibliografia. 1983. Red. Wanda Rogozińska. Instytut Bibliograficzny, Biblioteka Narodowa Warszawa 1993. Str. 199. ISSN 0554-5625

€ 4,90

POLONICA ZAGRANICZNE. Bibliografia. 1984. Opr. Danuta Bilikiewicz-Blanc i Tomasz Szubiakiewicz. Instytut Bibliograficzny, Biblioteka Narodowa Warszawa 1994. Str. 247. ISSN 0554-5625

€ 4,90

POLONICA ZAGRANICZNE. Bibliografia. 1985. Red. Danuta Bilikiewicz-Blanc. Instytut Bibliograficzny, Biblioteka Narodowa Warszawa 1994. Str. 263. ISSN 0554-5625

€ 4,90

POLONICA ZAGRANICZNE. Bibliografia. 1986. Red. Danuta Bilikiewicz-Blanc. Instytut Bibliograficzny, Biblioteka Narodowa Warszawa 1995. Str. 269. ISSN 0554-5625

€ 4,90

POLONICA ZAGRANICZNE. Bibliografia. 1987. Red. Danuta Bilikiewicz-Blanc. Instytut Bibliograficzny, Biblioteka Narodowa Warszawa 1995. Str. 278. ISSN 0554-5625

€ 4,90

POLONICA ZAGRANICZNE. Bibliografia. 1988. Red. Danuta Bilikiewicz-Blanc. Instytut Bibliograficzny, Biblioteka Narodowa Warszawa 1996. Str. 323. ISSN 0554-5625

€ 4,90

POLONICA ZAGRANICZNE. Bibliografia. 1989. Red. Danuta Bilikiewicz-Blanc. Instytut Bibliograficzny, Biblioteka Narodowa Warszawa 1997. Str. 310. ISSN 0554-5625

€ 4,90

POLONICA ZAGRANICZNE. Bibliografia. 1990. Red. Danuta Bilikiewicz-Blanc. Instytut Bibliograficzny, Biblioteka Narodowa Warszawa 1998. Str. 324. ISSN 0554-5625

€ 4,90

POLONICA ZAGRANICZNE. Bibliografia. 1991. Red. Danuta Bilikiewicz-Blanc. Instytut Bibliograficzny, Biblioteka Narodowa Warszawa 1998. Str. 320. ISSN 0554-5625

€ 4,90

POLONICA ZAGRANICZNE. Bibliografia. 1992. Red. Danuta Bilikiewicz-Blanc. Instytut Bibliograficzny, Biblioteka Narodowa Warszawa 1999. Str. 309. ISSN 0554-5625

€ 4,90

POLONICA ZAGRANICZNE. Bibliografia. 1993. Red. Danuta Bilikiewicz-Blanc. Instytut Bibliograficzny, Biblioteka Narodowa Warszawa 1999. Str. 435. ISSN 0554-5625

€ 4,90

POLONICA ZAGRANICZNE. Bibliografia. 1994. Red. Danuta Bilikiewicz-Blanc. Instytut Bibliograficzny, Biblioteka Narodowa Warszawa 2000. Str. 508. ISSN 0554-5625

€ 4,90

POLONICA ZAGRANICZNE. Bibliografia. 1996. Red. Danuta Bilikiewicz-Blanc. Instytut Bibliograficzny, Biblioteka Narodowa Warszawa 2002. Str. 492. ISSN 0554-5625

€ 4,90

POLONICA ZAGRANICZNE. Bibliografia. 1997. Red. Danuta Bilikiewicz-Blanc. Instytut Bibliograficzny, Biblioteka Narodowa Warszawa 2002. Str. 451. ISSN 0554-5625

€ 4,90

POLONICA ZAGRANICZNE. Bibliografia. 1998. Red. Danuta Bilikiewicz-Blanc. Instytut Bibliograficzny, Biblioteka Narodowa Warszawa 2003. Str. 511. ISSN 0554-5625

€ 4,90

POLONIA. Bibliografia publikacji wydanych w kraju w roku 1982 wraz z uzupełnieniami za rok 1981. Opr. Wojciech Chojnacki. Varia tom CXCII, Uniw. Jagielloński Kraków 1984. Str. 64. Indeks nazwisk. ISSN 0239-3867

€ 1,90

POLONICA ZAGRANICZNE. Bibliografia. 1979. Opr. Wanda Rogozińska i Helena Olszewska. Instytut Bibliograficzny Biblioteki Narodowej Warszawa 1991. Str. 292. ISSN 0554-5625

€ 9,90

POLONICA ZAGRANICZNE. Bibliografia. 1980. Opr. Halina Wołejko, Wanda Rogozińska i Helena Olszewska. Instytut Bibliograficzny Biblioteki Narodowej Warszawa 1992. Str. 282. ISSN 0554-5625

€ 9,90

POLONICA ZAGRANICZNE. Bibliografia. 1981. Opr. Halina Wołejko, Wanda Rogozińska i Helena Olszewska. Instytut Bibliograficzny Biblioteki Narodowej Warszawa 1992. Str. 244. ISSN 0554-5625

€ 9,90

POLSKA KRYTYKA LITERACKA (1800-1918). Materiały. Red. Jan Zygmunt Jakubowski, Zofia Szmydtowa. PWN Warszawa 1959. Str. 467+542+571+450. Indeksy: nazwisk, czasopism. Opr. pł.

€ 107,99

POLSKA KRYTYKA LITERACKA (1919-1939). Materiały. Red. Jan Zygmunt Jakubowski. PWN Warszawa 1966. Str. 655. Indeksy. Pł. Obw.

€ 29,90

POLSKA LITERATURA I KULTURA LITERACKA W LATACH II WOJNY ŚWIATOWEJ. Bibliografia przedmiotowa 1945-1985. Oprac.: A. Szałagan. Wiedza o Kulturze Wrocław 1992. Str. 108. Indeks nazw osobowych oraz tytułów dzieł zbiorowych. ISBN 83-7044-057-6

€ 19,90

POLSKA LITERATURA PIĘKNA OD XVI W. DO POCZĄTKU XX W. W WYDAWNICTWACH ROSYJSKICH I RADZIECKICH. Bibliografia przekładów oraz literatury krytycznej w języku rosyjskim wydanych w latach 1711-1975. Tom 3. Adam Mickiewicz. Autor: Izalina L. Kurant. Wszechzwiązkowa Państwowa Biblioteka Literatury Zagranicznej Moskwa, Biblioteka Narodowa Warszawa, Ossolineum Wrocław 1988. Str. XXVI, 301. Oprawa pł. ISBN 83-04-02385-7.

€ 21,49

POLSKA LITERATURA PIĘKNA OD XVI W. DO POCZĄTKU XX W. W WYDAWNICTWACH ROSYJSKICH I RADZIECKICH. Bibliografia przekładów oraz literatury krytycznej w języku rosyjskim wydanych w latach 1711-1975. Tom 1. Autor: Izalina L. Kurant. Wszechzwiązkowa Państwowa Biblioteka Literatury Zagranicznej Moskwa, Biblioteka Narodowa Warszawa, Ossolineum Wrocław 1982. Str. XXXI, 296. Oprawa pł. ISBN 83-04-00583-2.

€ 21,49

POLSKA W BAŚNI, PODANIU i LEGENDZIE. Poradniki Bibliograficzne, Biblioteka Narodowa Warszawa 1981. Str. 69

€ 4,90

POLSKI ESEJ. Studia. Red.: Marta Wyka. „Universitas” Kraków 1991. Str. 178. ISBN 83-7052-030-4. Autorzy: M. Wyka, A. Sulikowski, M. Sugiera, J. Jarzębski, M. Stała, A. Waśko, M. P. Markowski

€ 9,90

POLSKIE NAGRODY LITERACKIE 1975-1989. Informator. Wojewódzka i Miejska Bibl. Publiczna Łódź 1992. Str. 60.

€ 4,90

POSTSCRIPTUM. Nr 1-2 (37-38) 2001. Kwartalnik Szkoły Języka i Kultury Polskiej. Uniw. Śląski w Katowicach. Str. 162. Numer specjalny poświęcony polonistyce w Ameryce Północnej

€ 4,90

POSTSCRIPTUM. Nr 3-4 (39-40) 2001. Kwartalnik Szkoły Języka i Kultury Polskiej. Uniw. Śląski w Katowicach. Str. 152. Numer specjalny poświęcony polonistyce w krajach niemieckojęzycznych

€ 4,90

POSTACI KOBIECE W PROZIE I MALARSTWIE POLSKIM. Maryna z Hrubiego. Basia Wołodyjowska. Malwina. Panna Róża. Pani Latter. Kaśka-Kariatyda. Falbanka. Felka. Biruta. Jagna. Łucja z Pokucic. Narcyza. Lena. Kama. „Cudzoziemka”. Leonora. Orbis Londyn 1946. Bibl. Ziemi Naszej. Str. 80. 20 Il. na oddzielnych planszach, bibliografia, Oprawa

€ 19,90

POZNAŃSKIE STUDIA POLONISTYCZNE. Seria Literacka I (XXI). Literatura o państwie. Red. Barbara Judkowiak, Elżbieta Nowicka, Barbara Sienkiewicz. Wyd. WiS Poznań 1994. Str. 187. Il. ISSN 1233-8680. ISBN 83-903929-0-9

€ 10,90

POZNAWANIE MIŁOSZA 2. Część 1 1980-1998. Red. Aleksander Fiut. Wyd. Literackie Kraków 2000. Str. 421. Nota bibl., bibliografia, indeksy. ISBN 83-08-02863-2

€ 21,60

PRACE POLONISTYCZNE. Seria XLIII (1987). Łódzkie Tow. Naukowe. Red. naczelny: Zdzisław Skwarczyński. Ossolineum Wrocław 1988. Str. 368.

€ 8,99

PRACE POLONISTYCZNE. Seria XLVI (1990). Ossolineum, Łódzkie Tow. Naukowe. Red. naczelny: Krystyna Poklewska. Ossolineum Wrocław 1992. Str. 239. J. Poradecki: Przesłanie moralne poezji Z. Herberta; Wiśniewski: Biblijne źródła Herbertowskiej koncepcji słowa poetyckiego (na wybranych przykładach); J. Szczepaniak: Studia przedmiotów w prozie poetyckiej Z. Herberta; B. Żurawska: O tajemnicy zła w poezji Z. Herberta; K. Pietrych: Obraz Natury w Pieśniach wędrowca A. Wata; T. Błażejewski: Niepokojąca Uroda na czasie L. Buczkowskiego i in.

€ 9,99

PRACE POLONISTYCZNE. Seria XLVIII. Twórczość Zbigniewa Herberta. Red. Krystyna Poklewska. Łódzkie Tow. Naukowe 1993. Str. 234.

€ 17,99

PRACE Z LITERATURY POLSKIEJ I CZESKIEJ NA XI MIĘDZYNARODOWY KONGRES SLAWISTÓW W BRATYSŁAWIE. Red.: J. Pelc, A. Nowicka-Jeżowa. Polono-Slavica Varsoviensia, tom 14, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego 1992. Str. 148. Indeks. ISSN 0860-5793. ISBN 83-230-0653-9

€ 9,90

PROBLEMY TEORII LITERATURY. Przedmowa: Henryk Markiewicz. „Ossolineum” Wrocław, indeks nazwisk. Wyd. 2. poszerzone. Seria I. Prace z lat 1947-1964. 1987. Str. 506. ISBN 83-04-01739-3. (tomy 1-2). Seria II. Prace z lat 1965-1974. Wyd. 2. poszerzone. 1987. Str. 335. Seria III. Prace z lat 1975-1984. 1987. Str. 544. ISBN 83-04-02940-5

€ 49,90

Prokop, Jan: SZCZEGÓLNA PRZYGODA ŻYĆ NAD WISŁĄ. Studia i szkice literackie. Wokół Literatury 5, „Polonia” Londyn 1985. Str. 175. ISBN 0-902352-44-X.

€ 24,90

Prokop-Janiec, Eugenia: MIĘDZYWOJENNA LITERATURA POLSKO-ŻYDOWSKA JAKO ZJAWISKO KULTUROWE I ARTYSTYCZNE. Universitas Kraków 1992. Str. 340 + 43 fot. Przypisy, aneks bio-bibliograficzny, summary, indeks nazwisk. ISBN 83-7052-070-7

€ 14,90

Prorok, Leszek: INICJACJE CONRADOWSKIE. „Znak” Kraków 1987. Str. 155. ISBN 83-7006-178-8.

€ 9,99

Próchnicki, Włodzimierz: ROMANTYCZNE ŚWIATY. Czas i przestrzeń w dramatach Słowackiego. „Universitas” Kraków 1992. Str. 243. Indeks nazwisk, résumé. ISBN 83-7052-060-X

€ 14,99

Prus, Bolesław: KRONIKI. Tom 10 (1887). Opr. Zygmunt Szweykowski. PIW Warszawa 1960. Przypisy, indeksy. Oprawa.

€ 15,99

PRUS. Z dziejów recepcji twórczości. Opr. Edward Pieścikowski. PWN Warszawa 1988. Str. 454. Indeksy. Pł. obw. ISBN 83-01-05734-3.

€ 21,49

Prussak, Maria: „PO OGNIU. SZUM WIATRU CICHEGO”. Wyspiański i mesjanizm. Instytut Badań Literackich PAN Warszawa 1993. Str. 163. ISBN 83-85605-14-2

€ 14,90

PRZESTRZENIE ŚWIADOMOŚCI. Studia z filozofii literatury. Red.: A. Falkiewicz, L. Nowak. Poznańskie Studia z Filozofii Humanistyki, t. 3 (16). Zysk i Ska Poznań 1996. Str. 234. ISBN 83-7150-103-X. A. Falkiewicz, E. Balcerzan, L. Nowak, T. Banaszak, K. Paprzycka m. in. o twórczości Leśmiana i Gombrowicza

€ 6,90

Przybylski, Ryszard K.: WSZYSTKO INNE. Szkice o literaturze, sztuce i kulturze współczesnej. Biblioteka „Czasu kultury”, „Obserwator” Poznań 1994. Str. 197. ISBN 83-901720-3-8.

€ 6,40

Przybylski, Ryszard Kazimierz: AUTOR I JEGO SOBOWTÓR. Rozprawy Literackie 51. PAN, Komitet Nauk o Literaturze Polskiej & Ossolineum Wrocław 1987. Str. 206. Indeks nazwisk. ISSN 0208-4007. ISBN 83-04-02719-4.

€ 9,99

Przybylski, Ryszard: OGRODY ROMANTYKÓW. Biblioteka Romantyczna, Wyd. Literackie Kraków 1978. Str. 404 + 47 il.

€ 13,99

Przybylski, Ryszard: PODRÓŻ SŁOWACKIEGO NA WSCHÓD. Biblioteka Romantyczna, Wyd. Literackie Kraków 1982. Str. 604. + 50 il. ISBN 83-08-00078-9.

€ 21,49

Przybylski, Ryszard: SŁOWO I MILCZENIE BOHATERA POLAKÓW. Studium o „Dziadach”. Instytut Badań Literackich PAN Warszawa 1993. Str. 314. Przypisy. ISBN 83-85605-24-X

€ 9,90

Przybyszewski, Stanisław: SZLAKIEM DUSZY POLSKIEJ. Ostoja Poznań 1917. Str. 176.

€ 21,49

Pusz, Wiesław: MIĘDZY KRASICKIM I SŁOWACKIM. Studia, eseje, opinie. „Universitas” Kraków 1992. Str. 124. Nota, indeks nazwisk. ISBN 83-7052-085-5

€ 7,90

Pyczek, Wacław: JEROZOLIMA SŁONECZNA JULIUSZA SŁOWACKIEGO. Katedra Literatury Oświecenia i Romantyzmu KUL, RW KUL Lublin 1999. Str. 207. Bibliografia, indeksy. ISBN 83-228-0619-1

€ 14,39

Pyszny, Joanna: NIE WSZYSCY BYLI ODWRÓCENI. Wizerunek Marka Hłaski w prasie PRL. Wrocław 1992. Str. 169. Indeks nazwisk. ISBN 83-900453-1-1.

€ 9,99

Rachwał, Tadeusz; Sławek, Tadeusz: SFERA SZAROŚCI. Studia nad literaturą i myślą osiemnastego wieku. Prace Naukowe Uniw. Śląskiego nr 1359, Katowice 1993. Str. 184. Indeks nazwisk. ISSN 0208-6336. ISBN 83-226-0501-3

€ 8,90

Radyszewśkyj, Rostysław: POLSKOJĘZYCZNA POEZJA UKRAIŃSKA OD KOŃCA XVI DO POCZĄTKÓW XVIII wieku. Cz. 1. Monografia. Prace Komisji Historycznoliterackiej nr 48, PAN - Oddział w Krakowie 1996. Str. 283. Bibliografia, streszczenie ukraińskie, summary, 38 il. ISSN 0554 579 X. ISBN 83-86726-24-5

€ 14,50

Radyszewśkyj, Rostysław: POLSKOJĘZYCZNA POEZJA UKRAIŃSKA OD KOŃCA XVI DO POCZĄTKÓW XVIII WIEKU. Cz. 2. Antologia. Prace Komisji Historycznoliterackiej nr 49, PAN - Oddział w Krakowie 1998. Str. 415. Summary, il. ISSN 0554 579 X. ISBN 83-86726-04-0

€ 21,50

Ratajczak, Dobrochna: KOMEDIA OŚWIECONYCH 1752-1795. Seria z bakałarzem, PWN Warszawa 1993. Str. 416. Bibliografia, indeks nazwisk. ISBN 83-01-11118-6.

€ 14,90

Ratajczak, Józef: LEKCJE U IŁŁAKOWICZÓWNY (Szkice, wspomnienia, listy i wiersze). KAW Poznań 1986. Str. 120. Fot. ISBN 83-03-01542-7.

€ 9,99

Ratajska, Krystyna: DZIEDZICE FILOMATYZMU. Rozprawy literackie, tom 54, „Ossolineum”, Wrocław 1987. Str. 238. ISBN 83-04-02467-5

€ 6,18

Ratajska, Krystyna: DZIEDZICE ROMANTYZMU. Rozprawy Literackie 54, Ossolineum Wrocław 1987. Str. 238. Indeks nazwisk. ISSN 0208-4007. ISBN 83-04-02467-5.

€ 9,99

Rećko, Janusz: LITERACKIE EPITAFIUM BAROKOWE. Geneza i teoria gatunku. WSP Zielona Góra 1992. Str. 153. Przypisy, Zusammenfassung, 8 ilustracji. ISBN 83-85693-15-7

€ 9,90

Rejman, Zofia: JAN PAWEŁ WORONICZ. Poeta i kapłan. Verba Chotomów 1992. Str. 202. Bibliografia. ISBN 83-85061-27-4. „Otrzymaliśmy nowy, ale jednocześnie bardzo przekonywujący obraz dorobku literackiego Woronicza” (R. Przybylski)

€ 9,90

RELIGIA A LITERATURA 1980-1984. Red. Maria Jasińska-Wojtkowska, Piotr Nowaczyński, Stefan Sawicki. Zakład Badań nad Literaturą Religijną KUL Lublin 1985. Str. 131. Indeks przedmiotowy, indeks osób. ISSN-0208-7588. Bibliografia prac z szeroko pojętej wiedzy o literaturze, które w całości lub w znacznej mierze dotyczą religii.

€ 8,99

RENASCENCE. Essays on Values in Literature. Vol. XLVII, No. 3 & 4/1995. SACRUM IN POLISH LITERATURE. 109 pp.

€ 16,35

ROCZNIK TOWARZYSTWA LITERACKIEGO IMIENIA ADAMA MICKIEWICZA. Rok XXII (1987). PWN Warszawa 1988. Str. 165. Ilustr. ISSN 0137-9658. ISBN 83-01-08347-6. M. in. materiały z sesji naukowej (K. Górski, W. Weintraub, Cz. Zgorzelski, B. Zakrzewski, A. Witkowska i in.), Mickiewicziana

€ 4,90

ROCZNIK TOWARZYSTWA LITERACKIEGO IMIENIA ADAMA MICKIEWICZA. Rok XXIII (1988). PWN Warszawa 1990. Str. 188. Il. ISSN 0137-9658. ISBN 83-01-09430-3. M.in. artykuły poświęcone obecności tradycji romantycznej w literaturze XX wieku (Broniewski, Lechoń, Przyboś, Gałczyński, Dygat, Mrożek); mickiewicziana i materiały

€ 5,50

Romanowski, Andrzej: „PRZED ZŁOTYM CZASEM”. Szkice o poezji i pieśni patriotyczno-wojennej lat 1908-1918. „Znak” Kraków 1990. Str. 367. Przypisy, indeks osób. ISBN 83-7006-125-7.

€ 12,49

Rosiek, Stanisław: ZWŁOKI MICKIEWICZA. Próba nekrografii poety. Wiek XIX, słowo/obraz terytoria Gdańsk 1997. Str. 336. Przypisy, il., indeks osób. ISBN 83-905063-2-7

€ 18,02

Rosner, Edmund: ZNAD WISŁY I DUNAJU. Szkice o polsko-austriackich powiązaniach literackich. Pro Filia Cieszyn 1998. Str. 184. Indeks nazwisk, il. ISBN 83-906574-9-X

€ 14,39

ROZWÓJ WIEDZY O LITERATURZE POLSKIEJ PO 1918 ROKU. „Czytelnik” Warszawa 1986. Opr.: J. Maciejewski. Str. 270. ISBN 83-07-01340-2. Autorzy: J. Pelc, M. Klimowicz, M. Janion, J. Kulczycka-Saloni, A. Hutnikiewicz, J. Błoński, H. Markiewicz

€ 9,90

Rożek, Michał: DIABEŁ W KULTURZE POLSKIEJ. Szkice z dziejów motywu i postaci. PWN Warszawa-Kraków 1993. Str. 300. 40 il. ISBN 83-01-11283-2.

€ 17,99

Rożek Michał: TRADYCJA WIEDEŃSKA W KRAKOWIE. Krajowa Agencja Wydawnicza Kraków 1983. Str. 64 + 33 il. Bibliografia. ISBN 83-03-00194-9

€ 6,90

RUCH WYDAWNICZY W LICZBACH XLVII:2001. Red. K. Bańkowska-Bober. Instytut Bibliograficzny, Biblioteka Narodowa Warszawa 2002. Str. 100.

€ 4,90

Rudnicki, Adolf: STO LAT TEMU UMARŁ DOSTOJEWSKI. Wyd. Literackie Kraków 1989. Str. 200. ISBN 83-08-00892-5

€ 6,90

Rusakowska Daniela: JANUSZ KORCZAK O SZKOLE. Poglądy – oceny – doświadczenia. Instytut Badań Pedagogicznych MEN Warszawa 1989. Str. 162

€ 9,90

Ruszkowski, Janusz: ADAM MICKIEWICZ I OSTATNIA KRUCJATA. Studium romantycznego millenaryzmu. Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Leopoldinum Wrocław 1996. Str. 275. Summary, résumé, indeks nazwisk. Oprawa. ISBN 83-85220-63-1. Millenaryzm w twórczości historiozoficznej Mickiewicza można określić jako próbę wskrzeszenia idei krucjaty. Autor zwraca uwagę na przełom w poglądach poety. Zamiast mesjanistycznej idei zbawienia przez męczeństwo, znanej z „Dziadów”, części III, poeta proponował ideę zbawienia przez walkę. Po raz pierwszy koncepcja ta pojawiła się w „Księgach narodu i pielgrzymstwa polskiego”

€ 12,72

Rutkowski, Krzysztof: ANI BYŁO, ANI JEST. Szkice literackie. „Czytelnik” Warszawa 1984. Str. 225. oprawa pł. ISBN 83-07-0821-2

€ 8,90

Rutkowski, Krzysztof: KOŚCIÓŁ ŚWIĘTEGO ROCHA. Przepowieści. „Czytelnik” Warszawa 2001. Str. 251. ISBN 83-07-02829-9. Kolejna książka Krzysztofa Rutkowskiego to wynik poszukiwania gatunku literackiego z pogranicza prozy, eseju i rozprawy naukowej. Przepowieść jest opowieścią, przestrogą i zapowiedzią. Opowieścią o tajemniczej dzielnicy Paryża, zwanej „Małą Polską”, w której Casanovę spotkały największe rozczarowania miłosne, hrabina Castiglione odgrywała erotyczną psychodramę z kochankami i z synem, Juliusz Słowacki marzył o sławie i o czystości uczuć, a daleki kuzyn Jakuba Franka sprowadził królestwo boże na ziemię deprawując jakobinów przy pomocy własnej siostry. Przepowieści są przestrogą przed tyranią żądzy, złudzeń i dyktatem fałszywych proroków. Zapowiedzą literatury, której znamiona przyjścia już widać

€ 14,39

Rutkowski, Krzysztof: KSIĄŻĘ BEZDOMNY. Wyd. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej Lublin Lublin 1999. Str. 225. Opr. pł. obw. ISBN 83-227-1495-5

€ 19,90

Rutkowski, Krzysztof: MĘCZENNICE Z SAINT-DENIS. PJB Warszawa 1991. Str. 139. ISBN 83-85284-05-2

€ 4,90

Rutkowski, Krzysztof: PRZECIW (W) LITERATURZE. Esej o poezji czynnej Mirona Białoszewskiego i Edwarda Stachury. Pomorze Bydgoszcz 1987. Str. 268. Indeks osób. ISBN 83-7003-049-1

€ 8,90

Rutkowski, Krzysztof: STOS DLA ADAMA ALBO RYCERZE I KAPŁANI. Studium w czternastu odsłonach o sporze Zmartwychwstańców z Towiańczykami. „Bellona” & „Historia pro Futuro” Warszawa 1994. Str. 238. Bibliografia, indeks osób. ISBN 83-85408-31-2.

€ 19,99

Ryba, Janusz: MOTYWY PODRÓŻNICZE W TWÓRCZOŚCI JANA POTOCKIEGO. Rozprawy Literackie 70, Komitet Nauk o Literaturze Polskiej PAN, „Ossolineum” Wrocław 1993. Str. 179. Indeks nazwisk. ISBN 83-04-04109-X

€ 7,90

Rymkiewicz, Jarosław Marek: BAKET. „Aneks” Londyn 1989. Str. 234. Bibliografia. ISBN 0-906601-65-7.

€ 16,90

Rymkiewicz, Jarosław Marek: KILKA SZCZEGÓŁÓW. Arcana Kraków 1994. Str. 427. Bibliografia. ISBN 83-86225-00-9. Trzecia część cyklu o Mickiewiczu

€ 19,90

Rymkiewicz, Jarosław Marek: JULIUSZ SŁOWACKI PYTA O GODZINĘ. Czytelnik Warszawa 1982. Str. 427. Przypisy, indeks nazwisk. Opr. obw. ISBN 83-07-00494-2

€ 10,76

RYSZARD KAPUŚCIŃSKI. Doctor honoris causa Universitatis Silesiensis. Uniwersytet Śląski Katowice 1997. Str. 47. ISSN 0208-6336. ISBN 83-226-0771-7.

€ 6,90

Rzadkowska, Ewa: FRANCUSKIE WZORCE POLSKICH OŚWIECONYCH. Studium o recepcji J. F. Marmontela w XVIII w. PWN Warszawa 1989. Str. 340. Aneksy, indeks nazwisk, résumé. ISBN 83-01-09035-9.

€ 13,99

Wszystkie ceny w Euro (€) łącznie z (inkl.) 10% MWSt.
 

Zawartość koszyka

Home Antykwariat Katalog Nowości Szukaj